مرکزخیریه جامع توانبخشی شبانه روزی اراک

(موسسه خیریه معلولین اراک)

مکانی برای زندگی کردن ، نه زنده ماندن  saba sadra

مرکز نگهداری، آموزش و توانبخشی معلولین (مرد،زن) ، سالمندان (زن) و بیماران  روانی مزمن (زن و مرد)

بنیادی انسانی بر پایه نیات خیر مردم نیکوکار، غیردولتی ، غیرانتفاعی ، مردمی

چه لطف و افتخاري بزرگ است كه خداوند دانا و حكيم مقدر فرمايند كه انتخاب شوي . تا در حضورت براي رسيدن به كمال در مسير خدمت به غير خود تلاش نمايي