پروژه تاسیس مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی و جسمی ، سالمندان و بیماران اعصاب و روان